ผลการค้นหา 8 รายการ

SR207

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 20 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ศรีวิไล-ทองม้วน / SRIVILAI - TONGMUAN CONFERENCE ROOM

อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 200 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล / SAISUREE CHUTIKUL MUSIC HALL

อาคาร (PG)ปฐมกาล ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 250 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ห้องประชุมหอประวัติมหาวิทยาลัยพายัพ

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 4

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 100 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล / SAISUREE CHUTIKUL MUSIC HALL

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล / SINGTOH CHANGTRAKUL SEMINAR ROOM

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 105 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ห้องสัมมนา นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ / PIPAT TRANGRATAPIT SEMINAR ROOM

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 160 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ห้องสัมมนา พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร / WEERA KITCHATHORN SEMINAR ROOM

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 110 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ห้องสัมมนา ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน / KAEW NETTAYOTIN SEMINAR ROOM

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 215 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน สนามศูนย์ทรัพยากรฯสิรินทร

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน