ผลการค้นหา 1 รายการ

หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล / SAISUREE CHUTIKUL MUSIC HALL

อาคาร (PG)ปฐมกาล ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 250 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน