รายละเอียด

อาคาร (HL)โบสถ์ Henry R.Luce Chapel

ประเภท สนาม/ลานกิจกรรม

ความจุ 400 คน

เป็นลานสนามหญ้าข้างโบสถ์เฮ็นรี ลูซ เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน โบสถ์ Henry Luce Chappel

สนาม/ลานกิจกรรมลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20131226/gd.so' - /usr/lib/php/20131226/gd.so: undefined symbol: gdVersionString

$_GET = [
    'id' => '92',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];