รายละเอียด

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2

ประเภท ห้องอบรม

ความจุ 50 คน


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi


อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)

ห้องอบรมลักษณะที่คล้ายกัน

สถานที่ใกล้เคียง

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20131226/gd.so' - /usr/lib/php/20131226/gd.so: undefined symbol: gdVersionString

$_GET = [
    'id' => '72',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];